Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Fazekas Éva, adószámos magánszemély (a továbbiakban: „Jobangel”) mint a www.jobangel.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a weboldalt üzemeltető Fazekas Éva, egyéni vállakozó (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Jobangel”).

Székhelye: Orosháza, Nyárfa utca 1. 5900

E-mail címe: eva@jobangel.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: (törvény szerint nem szükséges).

 

Adatok a weboldalon keresztül

A Felhasználók a weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A weboldal megrendelés menüpontjában, szolgáltatások megrendeléskor kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
 • A weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

 

 1. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1) Milyen személyes adatokat kérünk be?

1.1 Konzultációra, webinarra jelentkezéskor

A weboldalon meghirdetett konzultációra jelentkezéskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási név
 • számlázási cím

1.2 Blog kommentelés

A jobangel.hu/blog oldalon blogbejegyzések jelennek meg, amelyhez a weboldal látogatói hozzászólást írhatnak. A hozzászólás írásakor a Felhasználó egy szabadon választott „Név” adatot (nicknév vagy valódi név), és egy valós emailcímet ad meg a hozzászólás elküldésének feltételeként, valamint opcionálisan egy weboldal URL-címe is megadható.

2) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók által kért konzultáció szervezése
 • a weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása csakis a számlázás célját szolgálja, a vonatkozó adótörvények alapján kerülnek számlázási adatok tárolásra (a számlázáshoz használt program adatbázisában, titkosítva). Semmilyen egyéb adatot nem tárolok a konzultációra jelentkező Felhasználóktól/Felhasználókról. A konzultáció során megadott adatok a konzultáció e-mailes, írásos befejeztével azonnal törlésre kerülnek, ide értve a konzultációt befejező kiküldött e-mailt is. A megmaradt adatok kizárólag a számlázási adatok, amelyeket a vonatkozó adótörvények szerint tárolok.
 • a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (amely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatokat azonnal törlöm, kivéve a számlázás miatt kötelezően tárolandó adatokat. A számlázási adatokat a számlázásra használt, hatóság által minősített programon (Clearadmin) belül tárolom.

1.2 pontban írt funkciók használatakor (blog hozzászólás írása) Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő az alábbi célokra használja:

 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
 • a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 • a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, blog, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
 • közösségi szolgáltatások (blog) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
 • egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 • a Felhasználók jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

3) A személyes adatok kezelésének jogalapja

Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az 1.1 pontban írt funkciók használatával (a konzultáció megrendelésével) a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. Az 1.2 pontban írt funkciók használatával (blogbejegyzéshez hozzászólás írása) a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

1.2 pontban írt funkciók használatával (blog hozzászólás írása) a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a hozzászólás elküldésének feltételeként szabott személyes adataikat kezelje.

4) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

5) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az eva@jobangel.hu e-mail címen. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az eva@jobangel.hu e-mail címen Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését – részben vagy egészben – az eva@jobangel.hu e-mail címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

A helyesbítésről, és a törlésről az Adatkezelő a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt

elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk
 • Milyen információkat gyűjtünk a weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

 • Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretnéd, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Rólad a weboldal használatával összefüggésben, a böngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatod a cookie-k használatát, vagy módosíthatod a cookie üzenetek beállításait.

III. Linkek

Adatkezelő weboldalra linkelt külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben tudomásomra jut, hogy az általam linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítom a weboldalról.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseim ellenére történt bekövetkezése esetén adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzed ennek nem feleltem meg, úgy kérle írj nekem az eva@jobangel.hu e-mail címre.

Amennyiben úgy érzed, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogod az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy bírósági eljárást kezdeményezhetsz.

V). Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Felhasználó a módosítást a weboldalon – a weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia az adatkezelő által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően, illetve a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Budapest, 2020.11.14.

 

 

Tetszett? Oszd meg másokkal is!